ילדים
אקסטרים
מילקה
קראנץ
אוראו
קוקילידה
לה פרוטה
אבטיח
SUPEROLLER
גומיגם
חמשושים
לה קרמריה
מופחת קלוריות
מצופים וקרחונים

תקנון פעילות SWEETWEET

תקנון פעילות גלידות נסטלה – סוויטוויט
התקנון נוסח בלשון זכר מטעמי נוחות ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
  1. הגדרות
למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:
“הפעילות”                   חלוקת מתנות ותחרות נושאת פרסים שתתקיים ברשת סניפי “פלדמן” וברשתות החברתיות במהלך תקופת הפעילות.
“עורכת הפעילות”          נגה גלידות שותפות מוגבלת ח.פ 550015887 מרח’ המלאכה 6,לוד.
“עוזרת לעורכת הפעילות”     Sweetweet – סוויטוויט גרופ בע”מ 516418712 מרח’ דוד חכמי 6, תל אביב.
“משתתף”                    אדם בגיר או קטין מגיל 13 ומעלה שקיבל אישור הורהו או אפוטרופוסו החוקי מראש בעל חשבון ברשת החברתית אינסטגרם או טיקטוק, אשר רכש ממגוון מוצרי גלידות נסטלה באחד מסניפי גלידות “פלדמן” במהלך תקופת הפעילות בסך של 30 ₪ ומעלה ואשר עומד בכל תנאי תקנון זה ומסכים להם.
“המתנה”                     מגנטים של גלידות נסטלה או מחזיק מפתחות גלידות נסטלה
“הפרס”                       סוויטבוקס MAGIC או סוויטבוקס צידנית גלידות נסטלה.
“ועדת השיפוט”            צוות שופטים של עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה וכפי שיקבע על ידה.
1.         תנאים כלליים להשתתפות בפעילות:
1.1.        תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והינו חוזה לכל דבר ועניין. עצם ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בתקנון זה. רק מי שעונה להגדרת “משתתף” זכאי להשתתף בפעילות.
1.2.        הוראות תקנון זה תגברנה על כל מודעה או פרסום אחר והן מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחסות לנשים ולגברים כאחד.
1.3.        אין בתנאי הפעילות שלהלן כדי לגרוע ו/או לשנות מכל הגנה ו/או זכות המוקנית לעורכת הפעילות על פי ההסכמים בינה לבין לקוחותיה ו/או מפיציה ו/או על פי כל דין, ואלו יחשבו כחלק בלתי נפרד מתקנון זה.
1.4.        בכל מקרה בו יפר משתתף את הוראות תקנון זה או איזו התחייבות מהתחייבויותיו על פי תקנון זה, תהיה רשאית עורכת הפעילות לבטל את השתתפותו בפעילות או את זכייתו ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה בנוגע לכך כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.
1.5.        מובהר כי בעצם ההשתתפות בפעילות מצהיר המשתתף שחשבון הרשת החברתית  באמצעותו הוא משתתף בפעילות הינו אישי, בבעלותו ועל שמו. עורכת הפעילות רשאית לפסול את השתתפותו ו/או את זכייתו של משתתף שהשתתף בתחרות באמצעות חשבון שאינו בבעלותו בין אם השימוש נעשה בידיעת בעל החשבון ובין אם לאו.
2.         תקופת הפעילות
הפעילות תיערך בין התאריכים 29.08.2021, ועד 30.09.2021 או עד גמר המלאי, המוקדם מבין השניים (להלן: “תקופת הפעילות“). עורכת הפעילות תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי.
3.         קבלת המתנה
3.1.        1,000 המשתתפים הראשונים שירכשו ממגוון גלידות נסטלה בסניפי פלדמן במהלך תקופת הפעילות בסכום של 30 ₪ ומעלה ברכישה בודדת, (להלן: “רכישה מזכה“) יהיו זכאים לקבל את המתנה במעמד הרכישה. המתנה אינה נתונה לבחירת המשתתף או להחלפה והיא תימסר למשתתף בהתאם לזמינות הקיימת בכל סניף של גלידות פלדמן והיא עד גמר המלאי.
3.2.        המשתתפים נדרשים לשמור על קבלת הרכישה ולהציגה כתנאי לקבלת הפרס במקרה ויזכו בתחרות.
4.         תחרות סרטונים נושאת פרסים
4.1.        משתתפים אשר יהיו מעוניינים להשתתף בתחרות נושאת פרסים יידרשו לשמור את חשבונית הרכישה ולהעלות קטע וידאו ברשתות החברתיות אינסטגרם או טיקטוק ולשלב בו בדרך מקורית את המוצרים של גלידות נסטלה (להלן: “הסרטון“).
4.2.        המשתתפים ידרשו לתייג בסרטון את גלידות נסטלה : @nestle_icecream_israel, וכן את סוויטוויט  @sweetweet.
4.3.        20 המשתתפים אשר יעלו את הסרטונים המקוריים ביותר, כפי שיקבעו על ידי ועדת השיפוט, יזכו בפרס. בכל שבוע במהלך הפעילות יבחרו 5 זוכים (ובסך הכל 20).
4.4.        הסרטונים ימדדו על פי קריטריונים של יצירתיות, הומור ועניין ע”י ועדה השיפוט שתורכב מאנשי עורכת הפעילות ו/או העוזרת לעורכת הפעילות. החלטותיה של ועדת השיפוט הןסופיות ואינן ניתנות לערעור.
4.5.        מובהר, כי הקריטריונים לזכייה בפרס הינם סובייקטיבים ונתונים להתרשמותם של חברי הועדה בלבד, על פי שיקול דעתם הבלעדי, על סמך שיקולים שיקבעו על ידי הועדה ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
4.6.        המשתתפים נדרשים להקפיד שהשתתפותם בפעילות אין בה משום הפרה של הוראות דין ו/או משום סתירה לאופי הבידורי של הפעילות. בין היתר, חל איסור מפורש על המשתתפים – בכל הקשור בהשתתפותם בפעילות – להטעות, לחשוף פרטים אישיים של אחר, לכלול תוכן פוגעני, לעבור על הוראת כל דין, לשבש את פעילות העמוד או את מהלכה התקין של הפעילות, ועוד. לעורכת הפעילות ו/או למי מטעמה שמורה הזכות להסיר לאלתר כל פרסום שהיא תהיה סבורה שלא עולה בקנה אחד עם הוראות תקנון זה ו/או עם אופי הפעילות.
4.7.        העלאת הסרטון ופרסומו ברבים על ידי המשתתף נעשית על דעתו של המשתתף ועל אחריותו הבלעדית והוא מתחייב לשפות את עורכת הפעילות, או מי מטעמה בגין כל נזק, אבדן-רווח או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – בגין כל טענה, תביעה שתועלה נגדה על-ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם הסרטון.
4.8.        המשתתף מאשר ומביע את הסכמתו לפרסום הסרטון ברבים, ואת העתקתו, שכפולו ועריכתו של הפוסט בכל דרך בה תבחר עורכת הפעילות, לפי שיקול דעתה.
4.9.        המשתתף מצהיר כי הוא מסכים לשימוש בשמו ובדמותו ו/או בסרטון שהוא מפרסם על מנת להודיע על זכייתו, או על מנת לקדם את הפעילות בכל דרך שתבחר עורכת הפעילות ו/או העוזרת לעורכת הפעילות.
4.10.     עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא הודעה מראש, לחסום משתתף במקרים של ביצוע עוולה או עבירה על החוק או תוך ביצוע פעולה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או שיש בה הפרעה לרוח הפעילות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל מקרה בו יפר משתתף בפעילות את הוראות התקנון ו/או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עורכת הפעילות או העוזרת לעורכת הפעילות ו/או מי מטעמן, תהיה עורכת הפעילות רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות ו/או זכייתו. משתתף בפעילות מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד טנא נגה גלידות שותפות מוגבלת כאמור לעיל.
5.         יצירת הקשר עם הזוכים וקבלת הפרסים
5.1.        הזכייה בפרס כפופה לכך שעורכת הפעילות תוודא שהמשתתף עומד בכל תנאי התקנון ובין היתר ברשותו קבלה המעידה על ביצוע רכישה מזכה במהלך תקופת המבצע.
5.2.        עורכת הפעילות ו/או העוזרת לעורכת הפעילות ו/או מי מטעמן יצרו קשר עם הזוכים באמצעות הודעה ברשתות החברתיות ויזמינו אותם לקבל את הפרס במקום ובמועד שיקבע על ידן ואשר יתואם עם הזוכה. משתתף שלא יגיע לקבל את הפרס במועד שנקבע עימו – עורכת הפעילות תהיה זכאית לשלול ממנו את הפרס
5.3.        הזכייה בפרס במסגרת הפעילות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. הפרס לא ניתן לשינוי, החלפה או המרה.
5.4.        עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרסים בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.
6.         כללי
6.1.        בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף בפעילות כי קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף בפעילות כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

6.2.        תקנון הפעילות ניתן לעיון בעמוד האינסטגרם של גלידות נסטלה

nestle_icecream_israel@

6.3.        עורכת הפעילות ו/או העוזרת לעורכת הפעילות ו/או מי מטעמן אינן אחראיות ולא תהינה אחראיות באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת האינטרנט, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא תשא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו”ב, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפות בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין.
6.4.        ארעה תקלה, מכל סוג שהוא שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותה התקינה של הפעילות בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנוע מבעד מי שמעוניין מלהשתתף בפעילות, לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות ו/או העוזרת לעורכת הפעילות והן לא תידרשנה לשפות משתתף כלשהו, בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו בפעילות.
6.5.        עורכת הפעילות תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
6.6.        ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי עורכת הפעילות ו/או העוזרת לעורכת הפעילות.

מכירים את האינסטוש שלנו?

לעמוד >

רוצים לעבוד איתנו?

לכל המשרות >